Algemene Voorwaarden

Identificatie Verkoper

Als “Verkoper” wordt aangemerkt:

Sophie Boyon, handelend onder de benaming “SingleMaltSamples”

Deurnestraat 43, 3583 Paal

E-mail: info@singlemaltsamples.be

Bankrekeningnummer: IBAN: BE59 9731 8424 1026 – BIC: ARSPBE22

 

Ondernemingsnummer: 0697.984.482

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet van toepassing.

 

Vergunningen

Vergunning “Ethylalcohol en alcoholhoudende dranken: handelaar + verwerker”.

Algemene administratie van de Douane en Accijnzen, Voorstraat 43/B70, 3500 Hasselt.

 

Registratie FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen),

Kempische Steenweg 297/B4, 3500 Hasselt.

 

Toepasselijkheid

De “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en alle verkoopovereenkomsten die tot stand komen tussen SingleMaltSamples (de “Verkoper”)  en de koper via de website “www.singlemaltsamples.be”, en hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze bepalen dat ze voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden.

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van de Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de Verkoper en de koper, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper.

Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig, mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van de Verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om, indien nodig, huidige Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder de koper hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen en zonder dat laatstgenoemde hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. De koper zal zelf regelmatig de Algemene Voorwaarden en de eventuele wijzigingen hiervan raadplegen op de Website. Het hernieuwd gebruik van de Website of van de diensten van de Verkoper houdt de aanvaarding van de koper van de wijzigingen aan huidige Algemene Voorwaarden in.

 

Wettelijke Bepalingen

“www.singlemaltsamples.be” biedt enkel producten aan die legaal zijn en conform de Belgische wetgeving.

Het is verboden voor personen jonger dan 18 jaar om alcoholische drank bij ons te bestellen.

“SingleMaltSamples” is niet aansprakelijk indien de door ons aangeboden/verkochte artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt werden door de koper, noch voor aangerichte schade of medische problemen die het gevolg zijn van het consumeren van door de ons verkochte artikelen.

“SingleMaltSamples” raadt de koper aan om verstandig om te gaan met alcohol, en enkel te drinken met mate.

De koper is zelf 100% verantwoordelijk voor het gebruik van alcoholische drank, en al de risico’s die hieraan verbonden zijn.

 

Gebruikersovereenkomst

Wanneer de koper een bevestiging van zijn bestelling ontvangt per e-mail, dan is er sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en “SingleMaltSamples” (verkoper), deze overeenkomst wordt als onherroepelijk beschouwd.

“SingleMaltSamples” behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij onvolledige bestelprocedures, grote orders, problemen bij vorige orders of bestellingen door minderjarigen.

Overeenkomstig artikel 101 Belgische insolventiewet, behoudt de Verkoper de eigendom van de bestelde artikelen tot hij van de koper de volledige betaling van de bestelling ontvangen heeft. Hierna wordt de koper daadwerkelijk eigenaar van de goederen.

 

Prijzen

De prijzen op de website van SingleMaltSamples zijn inclusief BTW.

De prijzen omvatten niet de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

SingleMaltSamples behoudt zich het recht om haar prijzen aan te passen, of kan acties voorzien op bepaalde producten.

Geplaatste bestellingen worden steeds afgerond naargelang de prijzen die op dat moment van kracht zijn.

 

De bestelling

De koper kan online (www.singlemaltsamples.be) een bestelling plaatsen of via e-mail (info@singlemaltsamples.be). De koper dient zich hierbij te identificeren (naam, voornaam, volledig adres, e-mail, telefoonnummer). Na identificatie en betaling verwerken wij de bestelling.

Bij bestelling aanvaardt de koper de prijzen en de beschrijving van de verkochte goederen.

 

De verkochte goederen komen overeen met de productbeschrijving op de website van SingleMaltSamples.be. De foto’s worden niet als bindend beschouwd. Ondanks onze voorzorgen om alles up-to-date te houden, kunnen er fouten of kleurverschil zijn. Hiervoor kan SingleMaltSamples niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Wij verwerken de bestellingen zolang de voorraad strekt. Indien een product niet langer op voorraad is, dan stellen wij de koper zo snel mogelijk op de hoogte. Indien we over de correcte contactgegevens van de koper beschikken.

 

Betaling

Bij bestellingen via de webshop kan op volgende manieren betaald worden:

Bancontact

Overschrijving

KBC/CBC Payment Button

Belfius Direct Net

ING Home’Pay

 

Bij bestellingen via e-mail kan men enkel via overschrijving betalen.

 

De betaling van de goederen geldt als opschortende voorwaarde van de koop.

 

Indien de koper kiest voor een betaling per overschrijving, dan moet hij het volledige bedrag betaald hebben binnen 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de orderbevestiging.

Na ontvangst van de volledige betaling wordt het order verwerkt en verzonden aan de koper.

Indien de verkoper het volledige bedrag niet binnen de termijn van 7 kalenderdagen ontvangt, dan wordt de koop als onbestaande beschouwd.

 

Levering

Levering zal alleen plaatsvinden mits volledige betaling van het in de orderbevestiging vermelde bedrag.

 

Goederen worden uitsluitend geleverd in België, door Bpost, op het adres dat door de koper wordt opgegeven in de bestelling.

Foutief vermelde leveringsadressen in de bestelling zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 

Levertermijn: bestellingen worden binnen 24u verstuurd (behalve zon-en feestdagen).

Verzendkosten: standaard 5,95 EUR.

 

De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en dus niet bindend. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koopovereenkomst of betaling van enige schadevergoeding aan de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

 

Klachten

De klant aanvaardt onherroepelijk de geleverde goederen wanneer hij geen klacht heeft ingediend binnen 8 kalenderdagen na levering. De klacht moet per aangetekend schrijven bij de verkoper toekomen of per e-mail via info@singlemaltsamples.be, inclusief foto’s van de beschadiging/het gebrek.

Na het verstrijken van deze termijn heeft de klant de conformiteit van de goederen onherroepelijk aanvaard.

Klachten moeten betrekking hebben tot een niet-conforme levering of een verborgen gebrek.

 

Herroepingsrecht/Retour

Volgens de wet van 21 december 2013 (Wetboek van Economisch Recht, Boek VI, marktpraktijken en consumentenbescherming).

De koper heeft het recht om zijn bestelling (of een deel ervan) terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst, en na schriftelijke kennisgeving. Waarop de koper van SingleMaltSamples een retourformulier ontvangt, dit moet de koper invullen en toevoegen aan de retourzending, samen met een kopie van het factuur.

De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven en krijgt het bedrag van de retourgoederen integraal terugbetaald (inclusief de eventuele verzendkosten voor de heenzending).

 

Opgelet: alle teruggestuurde artikelen moeten zich in originele staat bevinden, ongebruikt en intact zijn, en voorzien zijn van de originele verpakking, labels en verzegeling. Indien aan deze voorwaarden voldaan werd, dan voert SingleMaltSamples de terugbetaling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending uit.

 

Indien de koper beroep doet op het herroepingsrecht dan zijn de verzendkosten voor het retourneren voor rekening van de koper.

De retourzending dient goed verpakt, verzekerd en aangetekend geretourneerd te worden.

Indien SingleMaltSamples deze retourzending beschadigd of gebroken ontvangt, of er is sprake van misbruik, dan wordt de terugbetaling niet uitgevoerd.

 

“Mocht de koper een foutief artikel ontvangen hebben en hij kan dit aantonen, dan neemt SingleMaltSamples  de verzendkosten voor het retourneren wel voor zijn rekening.”

 

Retouradres:

Sophie Boyon – SingleMaltSamples.be

Deurnestraat 43

3583 Paal

 

Overmacht

De Verkoper is ontlast van iedere aansprakelijkheid in geval van overmacht, zoals onder andere nationale conflicten, staking van al het personeel van de Verkoper of een gedeelte ervan, laattijdige levering door zijn onderaannemers, belemmeringen in het betalingsverkeer en alle andere omstandigheden die tot gevolg hebben dat de nakoming van de overeenkomst door de Verkoper redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

De uitvoering van de overeenkomst zal in geval van overmacht worden opgeschort voor de duur van de overmacht zonder dat de koper gerechtigd is enige schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen van de Verkoper.

 

Nietigheid

Indien één van de clausules van deze Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, dan zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten.

 

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht.

De rechtbanken van de plaats van de zetel van de Verkoper zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van de Algemene Voorwaarden en met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.